Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

MAKATON

Τι είναι το MAKATON;

Το πρόγραμμα MAKATON αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας για άτομα που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν λεκτικά. Αποτελείται από εικόνες, νοήματα και λέξεις τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.

Πως είναι δομημένο;

Το πρόγραμμα MAKATON έχει ένα βασικό λεξιλόγιο με 450 έννοιες το οποίο χωρίζεται σε οχτώ στάδια. Η διαλογή των σταδίων πραγματοποιήθηκε βάση την εμφάνιση των εννοιών στο λεξιλόγιο των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και σύμφωνα με τις επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε εξελικτικό στάδιο. Ταυτόχρονα με το βασικό λεξιλόγιο, υπάρχει το λεξιλόγιο πηγής, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το πρώτο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσής του, σε άτομα που το χρειάζονται. Το λεξιλόγιο πηγής αποτελείται από 7000 έννοιες περίπου, οι οποίες είναι χωρισμένες βάση θεματικών ενοτήτων.

Είναι δύσκολο να λειτουργήσει σε κάποιο άτομο;

Το λεξιλογίου είναι περιορισμένο με σκοπό την διευκόλυνση της μνήμης. Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο βοηθάει τα άτομα να μαθαίνουν σταδιακά το λεξιλόγιο σύμφωνα με το δικό τις δικές τους ανάγκες και ρυθμό. Το πρόγραμμα MAKATON είναι πολύ εύκολο στην λειτουργία του καθώς ακόμη και άτομα με περιορισμένη μαθησιακή ικανότητα που δυσκολεύονται να προχωρήσουν πέρα από τα αρχικά στάδια, μπορούν να έχουν κάποιο επίπεδο επικοινωνίας το οποίο ενδέχεται να είναι περιορισμένο αλλά τους επιτρέπει να εκφράζουν τις καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες του.

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

MAKATON

Τι είναι το MAKATON;

Το πρόγραμμα MAKATON αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας για άτομα που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν λεκτικά. Αποτελείται από εικόνες, νοήματα και λέξεις τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.

Πως είναι δομημένο;

Το πρόγραμμα MAKATON έχει ένα βασικό λεξιλόγιο με 450 έννοιες το οποίο χωρίζεται σε οχτώ στάδια. Η διαλογή των σταδίων πραγματοποιήθηκε βάση την εμφάνιση των εννοιών στο λεξιλόγιο των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και σύμφωνα με τις επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε εξελικτικό στάδιο. Ταυτόχρονα με το βασικό λεξιλόγιο, υπάρχει το λεξιλόγιο πηγής, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το πρώτο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσής του, σε άτομα που το χρειάζονται. Το λεξιλόγιο πηγής αποτελείται από 7000 έννοιες περίπου, οι οποίες είναι χωρισμένες βάση θεματικών ενοτήτων.

Είναι δύσκολο να λειτουργήσει σε κάποιο άτομο;

Το λεξιλογίου είναι περιορισμένο με σκοπό την διευκόλυνση της μνήμης. Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο βοηθάει τα άτομα να μαθαίνουν σταδιακά το λεξιλόγιο σύμφωνα με το δικό τις δικές τους ανάγκες και ρυθμό. Το πρόγραμμα MAKATON είναι πολύ εύκολο στην λειτουργία του καθώς ακόμη και άτομα με περιορισμένη μαθησιακή ικανότητα που δυσκολεύονται να προχωρήσουν πέρα από τα αρχικά στάδια, μπορούν να έχουν κάποιο επίπεδο επικοινωνίας το οποίο ενδέχεται να είναι περιορισμένο αλλά τους επιτρέπει να εκφράζουν τις καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες του.