Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Πρόγραμμα PALIN

Τι είναι το πρόγραμμα PALIN;

Το πρόγραμμα PALIN αποτελεί μία πρακτική παρέμβαση για τον πρώιμο παιδικό τραυλισμό.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αποτελείται από συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης και δύο θεραπευτικά στάδια. Το πρώτο στάδιο χρειάζεται μία συνεδρία ανά εβδομάδα για έξι εβδομάδες. Το δεύτερο στάδιο χρειάζεται έξι εβδομάδες εξάσκησης των νέων δεξιοτήτων στο σπίτι από τους γονείς με μία διακριτική εποπτεία του λογοθεραπευτή ο οποίος έχει αναλάβει την παρέμβαση του παιδιού. Όταν ολοκληρωθούν τα δύο θεραπευτικά στάδια γίνεται επαναξιολόγηση της ροής της ομιλίας και ολοκληρώνεται η παρέμβαση.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους λογοθεραπευτές.

Πρόγραμμα PALIN

Τι είναι το πρόγραμμα PALIN;

Το πρόγραμμα PALIN αποτελεί μία πρακτική παρέμβαση για τον πρώιμο παιδικό τραυλισμό.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αποτελείται από συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης και δύο θεραπευτικά στάδια. Το πρώτο στάδιο χρειάζεται μία συνεδρία ανά εβδομάδα για έξι εβδομάδες. Το δεύτερο στάδιο χρειάζεται έξι εβδομάδες εξάσκησης των νέων δεξιοτήτων στο σπίτι από τους γονείς με μία διακριτική εποπτεία του λογοθεραπευτή ο οποίος έχει αναλάβει την παρέμβαση του παιδιού. Όταν ολοκληρωθούν τα δύο θεραπευτικά στάδια γίνεται επαναξιολόγηση της ροής της ομιλίας και ολοκληρώνεται η παρέμβαση.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους λογοθεραπευτές.