Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Πρόγραμμα Feeding Therapy (sensory motor approach)

Τι είναι το πρόγραμμα Feeding Therapy;

Το Πρόγραμμα Feeding Therapy αποτελεί μία αισθητικο-κινητική προσέγγιση για την θεραπεία της σίτισης. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης; 
 • Η ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης.
 • Η ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας.
 • Η παροχή επαρκούς τροφής.
Ιεραρχία παρέμβασης στην θεραπευτική σίτιση
 1. Θέση: πριν ακόμη το παιδί αρχίσει να τρώει θα πρέπει να έχει την κατάλληλη θέση το σώμα και το κεφάλι του.
 2. Επιλογή τροφών/ Αισθητηριακή δίαιτα/ Γεύση/ Θερμοκρασία/ Μέγεθος/ Υφή/ Σχήμα: όταν ένα παιδί αρχίζει την θεραπεία σίτισης θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει βάση των παραπάνω.
 3. Σκεύη σίτισης: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σκεύη τα οποία αντιστοιχούν στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
 4. Τοποθέτηση τροφής: σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το πως αλλά και σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί η τροφή (για παράδειγμα, στην μέση του στόματος).
 5. Υποστήριξη: θα πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση στους γονείς και τους φροντιστές του κάθε παιδιού ώστε να εξελίσσεται η σίτιση αλλά και να γίνεται μία ευχάριστη διαδικασία.

Οι διαταραχές στην σίτιση ενός παιδιού είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από κατάλληλα καταρτισμένο θεραπευτή.

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Πρόγραμμα Feeding Therapy (sensory motor approach)

Τι είναι το πρόγραμμα Feeding Therapy;

Το Πρόγραμμα Feeding Therapy αποτελεί μία αισθητικο-κινητική προσέγγιση για την θεραπεία της σίτισης. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης; 
 • Η ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης.
 • Η ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας.
 • Η παροχή επαρκούς τροφής.
Ιεραρχία παρέμβασης στην θεραπευτική σίτιση
 1. Θέση: πριν ακόμη το παιδί αρχίσει να τρώει θα πρέπει να έχει την κατάλληλη θέση το σώμα και το κεφάλι του.
 2. Επιλογή τροφών/ Αισθητηριακή δίαιτα/ Γεύση/ Θερμοκρασία/ Μέγεθος/ Υφή/ Σχήμα: όταν ένα παιδί αρχίζει την θεραπεία σίτισης θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει βάση των παραπάνω.
 3. Σκεύη σίτισης: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα σκεύη τα οποία αντιστοιχούν στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
 4. Τοποθέτηση τροφής: σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το πως αλλά και σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί η τροφή (για παράδειγμα, στην μέση του στόματος).
 5. Υποστήριξη: θα πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση στους γονείς και τους φροντιστές του κάθε παιδιού ώστε να εξελίσσεται η σίτιση αλλά και να γίνεται μία ευχάριστη διαδικασία.

Οι διαταραχές στην σίτιση ενός παιδιού είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από κατάλληλα καταρτισμένο θεραπευτή.